Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Serik

Η Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Σερίκ, ιδρύθηκε για να οργανώσει και να εποπτεύσει τις δραστηριότητες των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο της εθνικής διεύθυνσης εκπαίδευσης και οι δραστηριότητές της εκτελούνται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Στην περιφέρεια υπάρχουν 80 εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, σχολεία ειδικής αγωγής, επαγγελματικά σχολεία.

Δημόσια Αρχή